Choď na obsah Choď na menu
 


Novela zákona o poľovníctve

20. 2. 2012

NÁRODNÁ  RADA  SLOVENSKEJ   REPUBLIKY

V. volebné obdobie

 

 

 

Návrh

 

Zákon

 

z ......... 2011,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

 

Čl. I

 

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

 

  1. V § 24 v odseku 1 sa slová „[§ 29 ods. 1 písm. f) a g)]“ nahrádzajú slovami „[§ 29 ods. 1 písm. f)]“ .

 

  1. V § 24 odsek 3 písm. d) znie:

„d) voľný pohyb psa 19a) vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje  na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov19b) a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva,“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a) a 19b)  znejú:

„19a) § 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,

19b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

 

 

Doterajší odkaz 19) sa zrušuje.

 

 

  1. V § 24 ods.3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmena f) až l) sa označujú ako písmena e) až k).

 

 

  1. V § 24 odsek 6 znie:

„(6) Ak dôjde k usmrteniu psa v poľovnom revíri, jeho vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k jeho usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. f) .“.

 

 

  1. V § 24 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak dôjde k usmrteniu zveri alebo spôsobeniu škody na zveri psom, jeho držiteľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť užívateľovi poľovného revíru a nahradiť mu vzniknutú škodu.“.

 

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

 

  1. V § 29 ods.1 písmeno f) znie:

„f) usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa 19a) vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby 23a); to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti.“.

 

„Poznámka pod čiarou k odkazu 23a) znie:

 

23a) § 43a ods.2 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.“.

 

  1. V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

 

 

 

Čl. II

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.